Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Quyết định kỳ thi quốc gia 2015
Thông báo

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN

BAN CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/KH-BCM

            Văn Chấn, ngày 04  tháng 9  năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2013 - 2014

 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 418/SGD&ĐT-GDTrH ngày 09/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2013 - 2014 của nhà trường;

Ban chuyên môn trường THPT Văn Chấn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; lập thành tích Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2/2014, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2014 và các ngày lễ lớn trong năm học.

- Tạo điều kiện cho giáo viên tích cực, chủ động trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Là động lực cho hoạt động tự học tập, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ.

- Tuyển chọn, công nhận, suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, đánh giá thi đua năm học 2013 - 2014.

2. Yêu cầu:

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục; kết quả hội thi phải thực chất, phản ánh chính xác trình độ, năng lực của giáo viên.

- Thành lập BCĐ Hội giảng cấp trường, thống nhất các quy định, phân công nhiệm vụ của các thành viên.

- Giáo viên chuẩn bị kỹ giáo án, đồ dùng trước khi lên lớp.

II. NỘI DUNG:

1. Hội giảng cấp tổ:

1.1. Thời gian tổ chức hội giảng: Từ 09/9/2013 đến 20/11/2013.

1.2. Đối tượng tham dự hội giảng cấp tổ: Tất cả giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo và xếp loại chuyên môn đạt yêu cầu trở lên.

 1.3. Quy định về hội giảng:

- Mỗi GV dạy 2-3 tiết trong đó có 01 tiết dạy bằng giáo án điện tử, 01 tiết dạy có thí nghiệm đối với các môn có đồ dùng.

- Nếu sau 02 tiết dạy chưa đánh giá xếp loại được thì dự tiếp tiết thứ 3.

- Tổ trưởng CM chủ động sắp xếp lịch dự, người dự, đánh giá(Có thể mời các giáo viên tổ khác tham dự)

- Có đủ các loại hồ  sơ theo quy định.

- Giáo viên được phân công dự giờ phải đến lớp trước trống vào tiết dự 02 phút.

 1.4. Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tổ nếu đạt các yêu cầu sau:

- Giờ dạy được xếp loại từ khá trở lên, trong đó có 01 giờ xếp loại giỏi.

- Hồ sơ xếp loại Khá trở lên.(Loại B)

2. Hội thi GVDG cấp trường:

 2.1. Nội dung, hình thức thi;

* Nội dung

- Báo cáo đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2013-2014;

- Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp THPT, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực)

- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

* Hình thức

- Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của tổ chuyên môn.

- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi tự luận,  thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định.

- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học, tiết dạy tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.

2.2. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi;

- Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đực tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

- Được đánh giá xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THPT.

- Các giờ thi giảng ở cấp tổ đạt loại Khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 giời đạt loại Giỏi.

- Có sáng kiến kinh nghiệm được HĐKH nhà trường xếp loại Khá trở lên.

- Hồ sơ cá nhân xếp loại Khá trở lên.

2.3. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi;

- Thời gian: Từ 23/12/2013 đến 28/02/2014(Dự kiến)

- Địa điểm: Tại trường THPT Văn Chấn(Theo từng Điểm trường)

- Kinh phí tổ chức thi: Theo quy định hiện hành

2.4. Đánh giá các nội dung thi

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập; Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề; bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.

- Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp THPT. Mỗi bài thi giảng có từ 3 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá; đồng thời nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

2.5. Tổ chức thi

Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các bộ phận, cá nhân liên quan;  tạo điều kiện để giáo viên và CBQLGD dự giờ thi giảng.

2.6. Quy định về Hội thi GVDG cấp trường:

- Mỗi GV dạy 2 tiết trong đó nên có 01 tiết dạy bằng giáo án điện tử, 01 tiết dạy có thí nghiệm đối với các môn có đồ dùng(Tùy đặc thù kiểu bài bốc thăm)

- Đánh giá bằng phiếu kín có đóng dấu của nhà trường.

- Mỗi giờ dự có ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

- Có đủ các loại hồ sơ theo quy định được xếp loại Khá trở lên.

- Các đ/c được phân công dự giờ phải đến lớp trước trống vào tiết dự 02 phút.

 2.7. Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường nếu đạt các yêu cầu sau:

- Các giờ thi giảng đạt loại Khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 giờ xếp loại Giỏi .

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

- Có sáng kiến kinh nghiệm được HĐKH nhà trường xếp loại Khá (Điểm 7) trở lên.

- Hồ sơ xếp loại Khá trở lên.

- Xếp giải nhất, nhì, ba có khen thưởng.

Kế hoạch có thể thay đổi phù hợp với tình hình thực tế nhà trường ở từng thời điểm; đề nghị các bộ phận và cá nhân liên quan trong trường tổ chức thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện mọi khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo với Ban chuyên môn để phối hợp giải quyết./.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký duyệt)

 

 

DƯƠNG VĂN PHÚC

TM. BAN CHUYÊN MÔN

Trưởng ban

 

(Đã ký)

 

Hà Phúc Thuận

 

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 
© Trường THPT Văn Chấn.
Theo giấy phép bản quyền 2013
Địa chỉ: Cát Thịnh - Văn Chấn - Yên Bái
Email: c3vanchan@yenbai.edu.vn
Điện thoại: 0293.873.412
Thiết kể bởi : ANGKORICH webviet24h.com.