Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc Đề nghị tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO
Về việc Đề nghị tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT

năm học 2020 - 2021              

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2020 - 2021; Thông báo số 151/TB-SGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 450/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào số lượng thí sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 đã nhập học (tính đến ngày 10/9/2020); để đảm bảo chỉ tiêu được giao, trường Trung học phổ thông Văn Chấn dự kiến sẽ đề nghị Sở Giáo dục và Đạo tạo Yên Bái cho phép nhà trường được tuyển bổ sung một số học sinh. Với các điều kiện như sau:

  1. Thời gian đăng ký đề nghị tuyển bổ sung: trước 16 giờ 00 phút ngày 13/9/2020.
  2. Địa điểm: đăng ký trực tiếp với bộ phận tuyển sinh tại trường THPT Văn Chấn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  3. Số lượng đề nghị tuyển bổ sung (dự kiến): từ 03 đến 05 em.
  4. Điểm tuyển: xét từ 11,00 trở lên (lấy từ cao xuống thấp).

Vậy trường THPT Văn Chấn ra thông báo này để nhân dân và các thí sinh được biết.

          Mọi chi tiết về công tác tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường đăng trên trang Website của trường THPT Văn Chấn; dán tại bảng Thông báo ở từng khu của nhà trường. Số máy điện thoại trực về công tác này trong giờ hành chính, xin vui lòng liên hệ: DĐ 0979.145.155 - thầy giáo Nguyễn Quang Hà, 0828.873.898 - thầy giáo Nguyễn Đức Thêm.

  Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Yên Bái;

- Lưu : VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Quang  Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 

Copyright © 2021.